Share

Taşeron İşçileri Sözlü Sınav Sonuçları İlanı

Taşeron İşçileri Sözlü Sınav Sonuçları İlanı

Üniversitemiz Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Temizlik Hizmetleri personeli ile Güvenlik Hizmetleri Personellerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları aşağıdaki linkte yayınlanmıştır. İlanen Duyurulur.

15.03.2018 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Sınava girenlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Taşeron İşçileri Temizlik Görevlileri Sözlü Sınav Sonuçları Listesi

Taşeron İşçileri Güvenlik Görevlileri Sözlü Sınav Sonuçları Listesi

 

Sınav sonuçlarına itirazlar 19/03/2018 günü mesai bitimine kadar yazılı olarak yapılacaktır.

NOT: Sınavda başarılı olan ve Üniversitemiz ile daha önce çalışmış olduğu resmi kurum ve kuruluşlara karşı dava açmış olan hak sahipleri, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 16/1. Maddesi uyarınca istenilen Örnek-2 ve Örnek-3 dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini Üniversitemize ibraz etmek zorundadır.