Share

Performans Göstergelerinin İlk Üç Aylık Gerçekleşme Durumlarının Raporlanması Hakkında Duyuru

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Performans Programları ve Faaliyet Raporları hakkındaki 30.03.2012 tarih ve 3884 sayılı genel yazısında,  Performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinin, üçer aylık dönemler itibariyle yapılacağı, her bir üçer aylık dönemi takip eden ay sonuna kadar e-bütçe üzerinden performans göstergesi bazında veri girişi yapılması gerektiği, ayrıca söz konusu performans programlarının uygulanma ve gerçekleşme düzeylerinin, e-bütçe üzerinden Maliye Bakanlığı tarafından da takip edileceği belirtilmektedir.

Üniversitemiz 2013 yılı Performans Programında yer alan performans göstergelerinin ilk üç aylık gerçekleşme durumlarına ilişkin geri dönüş yapan ve yapmayan birimlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, söz konusu yazıya istinaden Üniversitemizin her hangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaması için, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan tablonun doldurularak 8 Mayıs 2013 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi hususunda gereğini arz ederiz.