Share

Görüş ve Yazılar

5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu, Görevli ve Yetkililer

 Avans ve Kredi İşlemleri                                                  

Doğrudan Temin Sınırının Belirlenme Kriterleri

Döner Sermaye Kapsamındaki Taşınırların Yıl Sonu Devri

Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatının GİH'de Yer Alan Personele Ödenemeyeceği

Görev Tanımları Dahilinde Yüklenmeye Girişilebileceği

İhale İşlem Dosyası

İhalelerin SGK'ya Bildirilmesi

İş Artışlarının, Ödeneği Sağlanmadan Yapılamayacağı

Kamu Harcamalarında Ek Mali Yükler

KDV Tevfikat Oranları

Kesin Teminat

Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği

Ödenek Kullanımı, Serbest Bırakılan Oranda Ödemenin Yapılabileceği

Özel Nitelikli Kurumların Düzenlediği Eğitimlere Kurs Giderinin Ödenemeyeceği

Öz gelirler (SKSDB Hariç) Arasında Ödenek Aktarılamayacağı

Performans Hedefi Faaliyetlerinin Dışında Yüklenmeye ve İş Artışına Gidilemeyeceği

Performans Programı Dahilinde Ödeneklerin Kullanılabileceği ve Ödenek Talebinde Bulunulabileceği

Satın Alma Dışında Edinilen Taşınır Kayıtlarının Gönderilmesi Gerektiği

Sınav Çizelgesi Olmadan Sınav Ücretinin Ödenmeyeceği

Sözleşmelerin, İş ve Fiyat Artışı Süre Uzatım Karar ve Eklerinin SGDB' ye Gönderilmesi Gerektiği

Taşınır Tüketim Çıkışlarının SGDB' ye Bildirilmesi Gerektiği

Taşınmaz Mal İşlemleri

Yolluk Harcamalarının Birimler Tarafından Yerine Getirileceği

Yurtdışı Desteklerinin Görevin İfasından Önce Avans Olarak Verilebileceği          

Elektronik haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğalgaz Alımları